Honey Bunny Lovie Dovie Chip Monkey

Honey Bunny Lovie Dovie Chip Monkey

  • Owner: Nedalee Thomas

Monkey is 5.5 pound F2B Pomsky